Privacy Policy

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Hobly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (02-326) Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000800634, posiadająca nr REGON: 384186659 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010942026 (zwana dalej Administratorem Danych)

1. CEL POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Polityka ochrony danych osobowych została opracowana i wdrożona w strukturze Administratora Danych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich aktów prawnych, w tym wytycznych. W szczególności:

• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO;
• Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) dalej Ustawa;
• Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29 (obecnie Europejskiej Rady Ochrony Danych);
• Wytycznych Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• Wytycznych Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA);
• Polityka ochrony danych osobowych ma zastosowanie do wszystkich osób fizycznych, których dane są przetwarzane przez Administratora Danych.

2. TERMINOLOGIA

Administrator Danych (ADO) – Hobly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (02-326) Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000800634, posiadająca nr REGON: 384186659 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010942026

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), gdzie poprzez możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną rozumie się osobę, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Organ Nadzorczy –Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

Państwo trzecie – państwo nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

Zgoda – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych

Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

Organizacja międzynarodowa – oznacza organizację i organy jej podlegające działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy.

3. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych w strukturze Administratora Danych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 ust. 1 i ust. 2 RODO. Oznacza to, że dane osobowe przetwarza się:

• zgodnie z prawem, w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wskazaną w art. 6 lub w art. 9 RODO (zasada legalności);
• w sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą (zasada rzetelności);
• w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości);
• w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu);
• w zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych);
• przy uwzględnieniu ich prawidłowości i ewentualnego uaktualniania (zasada prawidłowości);
• przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania);
• w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZNE PRZEZ ADMINISTRATORA

4.1 Dla użytkowników strony:

Kim jesteśmy?

Hobly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (02-326) Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000800634, posiadająca nr REGON: 384186659 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010942026 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: gdpr@hobly.pl lub listem na adres siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu prowadzenia analiz statystycznych, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności,
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym przesyłania informacji handlowych i marketingowych oraz contentu premium, środkami komunikacji elektronicznej. W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli zapewnienia poprawnej jakości usług oferowanych na stronie internetowe.
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy/zleceń sprzedaży/zakupów towarów i usług.
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa), archiwizacją dokumentacji, itp.
• art. 6 ust.1 lit. f) RODO czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym może być ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, a także oferowanie usług własnych
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Pani/Pana zgody jeżeli przetwarzać będziemy szerszy zakres danych, niż dane niezbędne do obsługi transakcji finansowych lub innych

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

• Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, w tym ochrony danych, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, na podstawie standardowych klauzul umownych (jako środka zabezpieczeń). Chcąc pozyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z nami.

Jakie przysługują mi prawa?

• Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO
• Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO
• Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO
• Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodnie z powyższym opisem)
• Prawo do wycofania zgody w każdym momencie wysyłając informację na adres: gdpr@hobly.pl Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO
• Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.

Polityka cookies

Administrator wykorzystuje Pliki Cookies. Oferowane przez nas Usługi nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem informacji zawartych w Plikach Cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Hobly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 155 lok. U3.

Pliki Cookies, stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika, w celu realizacji Usług oraz w celu zapewnienia sprawności korzystania z Usług (np. zapisywanie i zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika, dostosowywanie zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika). Służą one także do wprowadzania i zapisywania informacji, w celu umożliwienia automatycznego logowania się do tych spośród Usług, które umożliwiają logowanie się, tworzenia liczników danych, statystyk, monitorowania aktywności i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających, a także w celu tworzenia raportów dotyczących ruchu w witrynach oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem w witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu, jak również w celu umożliwienia zalogowania się i zestawienia sesji w tych spośród Usług, które to umożliwiają. Stosowane rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Użytkowników.

W ramach Usług stosowane mogą być dwa zasadnicze rodzaje Plików Cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). W ramach Usług stosowane mogą być następujące rodzaje Plików Cookies:

• „Niezbędne” Pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z Usług, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
Pliki Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
• „Wydajnościowe” Pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z Usług,
• „Funkcjonalne” Pliki Cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
• „Reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania Plików Cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednakże ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

4.2 Dla dostawców towarów i usług HOBLY Sp. z o.o.

Kim jesteśmy?

Hobly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (02-326) Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000800634, posiadająca nr REGON: 384186659 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010942026 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: gdpr@hobly.pl lub listem na adres siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy/zleceń sprzedaży/zakupów towarów i usług.
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, jak ciążących na nas obowiązkach, określonych przepisem prawa (m.in. na podstawie: art. 74 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości; art. 32, art. 70 i art. 86 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa), archiwizacją dokumentacji, itp.
• art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym może być ochrona przed ewentualnymi roszczeniami, a także oferowanie usług własnych
• art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Pani/Pana zgody jeżeli przetwarzać będziemy szerszy zakres danych, niż dane niezbędne do obsługi transakcji finansowych lub innych

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

• Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, w tym ochrony danych, operatorzy pocztowi i kurierzy, firmy konsultingowe, biura rachunkowe, banki, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, na podstawie standardowych klauzul umownych (jako środka zabezpieczeń). Chcąc pozyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z nami.

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat ze względu na przepisy podatkowe, okres ten może zostać wydłużony na podstawie naszych uzasadnionych roszczeń. Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane na podstawie zgody, do chwili jej wycofania lub zakończenia celu, dla których zgoda na przetwarzanie została pozyskana, w zależności co nastąpi wcześniej.

Jakie przysługują mi prawa?

• Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO
• Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO
• Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO
• Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodnie z powyższym opisem)
• Prawo do wycofania zgody w każdym momencie wysyłając informację na adres: gdpr@hobly.pl Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO
• Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam nawiązanie relacji handlowych.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?

Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.

4.3. Dla kandydatów do pracy

Kim jesteśmy?

Hobly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (02-326) Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000800634, posiadająca nr REGON: 384186659 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010942026 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że decydować będzie o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych przekazanych nam do prowadzonego procesu rekrutacji.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: gdpr@hobly.pl lub na adres spółki.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• Działań zmierzających do zawarcia umowy o pracę lub innego rodzaju umowy współpracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie danych określonych w art. 22¹ §1 kodeksu pracy, jak: wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych umiejętności i kwalifikacji, zaś w przypadku danych: imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z powyższym przepisem
• W przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana szerszego zakresu danych osobowych, niż te wymienione powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody. Zgodę rozumieć będziemy jako dobrowolne Pani/Pana działanie wyrażone, np. przesłaniem do nas swoich dokumentów aplikacyjnych, jako osoby zainteresowanej ofertą pracy. Na tej samej podstawie (zgody) będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na poczet przyszłych projektów rekrutacyjnych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przez okres 24 miesięcy do chwili wycofania zgody w zależności, co nastąpi wcześniej.
• Jeżeli w swojej aplikacji dobrowolnie wskaże Pani/Pan dane osobowe szczególnej kategorii – określone w art. 9 ust. 1 RODO (np. opisze Pani/Pan swój stan zdrowia) wówczas poprosimy o pisemną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO
• Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w przypadku, gdy kontakt z Panią/Panem nastąpił z naszej strony, zaś Pani/Pana dane zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych (np. za pośrednictwem portali internetowych poświęconych pracy i karierze zawodowej na których posiada Pani/Pan konto).

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

• Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną, prawną, ochrony danych, (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych). Pani//Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w jego graniach i mogą być przekazywane poza europejski obszar gospodarczy na podstawie obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), czyli zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, dane nie będą przekazywane Organizacji Międzynarodowej

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku udzielenia zgody na poczet przyszłych rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania tej zgody, nie dłużej jednak niż 24 miesiące w zależności co nastąpi wcześniej.

Jakie przysługują mi prawa?

• Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO
• Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO
• Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO
• Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO
• Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodnie z powyższym opisem)
• Prawo do wycofania zgody w każdym momencie wysyłając informację na adres: gdpr@hobly.pl Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.
• Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO
• Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie art. 22¹ §1 kodeksu pracy jest wymagane przepisami kodeksu pracy, w przypadku ich niepodania, nie będziemy mieć możliwości podjęcia współpracy.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?

Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.

4.4. Dla formularza kontaktowego

Kim jesteśmy?

Hobly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (02-326) Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000800634, posiadająca nr REGON: 384186659 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010942026 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że decydować będzie o celach i sposobach ich przetwarzania.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres gdpr@hobly.pl lub listem na adres siedziby.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
• art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest bieżąca komunikacja i ochrona przed ewentualnymi roszczeniami
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli działań zmierzających do zawarcia umowy/zleceń sprzedaży/zakupów towarów i usług, np. na Państwa żądanie z prośbą o przygotowanie oferty współpracy.

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na ternie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
• Podmioty świadczące usługi informatyczne, usługi hostingowe, prawne, w tym ochrony danych, firmy konsultingowe, inne które wspierają Administratora w realizacji jego działalności. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza europejski obszar gospodarczy, na podstawie standardowych klauzul umownych (jako środka zabezpieczeń). Chcąc pozyskać więcej informacji na ten temat prosimy o kontakt z nami.

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 12 miesięcy. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku dochodzenia naszych roszczeń.

Jakie przysługują mi prawa?

• Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO
• Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO
• Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO
• Prawo do przenoszenia danych (w miarę możliwości technicznych), na podstawie art. 20 RODO
• Art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (zgodnie z powyższym opisem)
• Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO
• Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam nawiązanie relacji handlowych lub odpowiedzi na Pani/Pana pytania.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?

Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.

4.5. Dla newsletter

Kim jesteśmy?

Hobly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w (02-326) Warszawie, przy ul. Al. Jerozolimskie 155 lok. U3, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000800634, posiadająca nr REGON: 384186659 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010942026 będzie Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Oznacza to, że decydować będzie o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych przekazanych w celu wysyłki newsletteru.

Mam dodatkowe pytania lub chcę zgłosić swoje żądania, do kogo mogę się zwrócić?

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt wysyłając wiadomość e-mail na adres: gdpr@hobly.pl lub na adres spółki.

W jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania newsletteru na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Pani/Pana zgody.

Kto będzie miał dostęp do moich danych? Czy moje dane będą przetwarzane tylko na terenie europejskiej wspólnoty gospodarczej?

• Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez nas podmiotom zapewniającym nam: obsługę techniczną i informatyczną, prawną, ochrony danych, (usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych). Pani//Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w jego granicach i mogą być przekazywane poza europejski obszar gospodarczy na podstawie obowiązujących przepisów ochrony danych osobowych (art. 46 ust. 2 lit. c) RODO), czyli zatwierdzonych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych, dane nie będą przekazywane Organizacji Międzynarodowej

Jak długą będą przetwarzane moje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili wycofania zgody, czyli wypisania się z newsletteru. W tym celu należy wysyłając wiadomość e-mail na adres: gdpr@hobly.pl (lub adres newslettera Hobly) i wycofać zgodę, czyli wypisać się z newslettera.

Jakie przysługują mi prawa?

• Prawo dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO
• Prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, zgodnie z art. 16 RODO
• Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), zgodnie z art. 17 RODO
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO
• Art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych w zakresie regulowanym przepisami RODO
• Prawo do wycofania zgody w każdym momencie. Jednocześnie informujemy, że wycofanie Pani/Pana zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem – na podstawie art. 7 ust. 3 RODO.
• Prawo do przejrzystej komunikacji i pełnej informacji na podstawie art. 12-14 RODO
• Informujemy, że zgodnie z art. 19 RODO mają Państwo obowiązek otrzymania od Administratora informacji o usunięciu lub sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeżeli wnosili Państwo o realizację tych praw

Uważam, że niesłusznie przetwarzane są moje dane osobowe. Co mogę zrobić?

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami jako administratorem danych osobowych. Jeżeli pomimo udzielonych wyjaśnień nadal będzie Pani/Pan uważać, że przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w siedzibą w (00-193) Warszawie, przy ul. Stawki 2 – zgodnie z art. 77 RODO.

Czy muszę podać swoje dane?

Podanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail jest konieczne. Niepodanie adresu e-mail uniemożliwi nam wysyłkę newsletteru.

Jak przetwarzają Państwo moje dane osobowe?

Pani//Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, administrator nie stosuje profilowania.

Cookies

Get the full experience

Click to agree and allow us to improve and personalize your experience on our website.
You can change your mind anytime. All the information about how we use your data can be found in our Privacy Policy.